Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Great Wood Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás utca 19. cégjegyzékszám: 01-09-733249) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami
jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel az adatkezelő az általa kezelt személyes adatot közli;
GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatát az adatkezelő felhasználja (azzal adatkezelési tevékenységet végez; ideértve többek között az ügyfeleket, utasokat, érdeklődőket is);
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;
címzett reklámküldemény: kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó – egyszerre legalább 500 címzett részére feladott, a címzett neve, címe, és az üzenet jellegét nem módosító adat kivételével azonos tartalmú – a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti, ott önállóan nem nevesített postai küldemény; elektronikus reklámüzenet (eDM, hírlevél): kizárólag hirdetést, üzletszerzési vagy reklámanyagot tartalmazó elektronikus üzenet, melyet egyszerre több érintett számára, az általuk megadott email címre küld az adatkezelő.
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
ügyfél: a Great Wood Kft termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az adat kezelővel utazási, szolgáltatási vagy egyéb szerződést kötők vagy jogviszonyt létesítők..
cookie: A Great Wood Kft a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja a viasaletravel.hu oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k
alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
IP cím: Az IP-cím (Internet Protocol cím) egy egyedi hálózati azonosító, amelyet az Internet Protocol segítségével kommunikáló számítógépek egymás beazonosítására használnak. Minden, az internethez kapcsolt számítógépnek, mobiltelefonnak, tabletnek stb. van IP-címe, ugyan úgy mint a tárhelyet és domain kiszolgálást biztosító szervereinknek, vagy szolgáltatóknak. Egy konkrét cím nem fűződik feltétlenül egy-egy eszközhöz: egyes gépeknek, eszközöknek több címük is lehet.

Az adatkezelés elvei

A Great Wood Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 1. jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);
 2. csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);
 4. pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);
 5. olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);
 6. oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

A Great Wood Kft által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Great Wood Kft által üzemeltetett oldalakon (ligezutazas.hu, london-utazas.hu, ir-utazas.hu, skot-utazas.hu, varoskartyak.hu, parizsutazas.hu) a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről. Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
I. Érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

 • név , e-mail cím, telefonszám: Az ügyfél beazonosításához, későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat
 • érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek és csecsemők száma és kora:
  Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján

  II. utazási iroda (partneriroda) érdeklődés szolgáltatás iránt személyesen, telefonon, vagy más módon
 • A fentieken túl a partneriroda munkatárs emailcím és telefonszám: A partner érdeklődésének megválaszolásához szükséges adatok, a partnercég munkavállalójának saját közlése alapján

  III. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon a fentieken túl
 • autóbérlés esetén: igényelt autó kategóriája : A partner érdeklődésének megválaszolásához szükséges adatok, a partnercég munkavállalójának saját közlése alapján.
 • érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek és csecsemők száma és kora : Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése
  alapján.
 • transzfer szolgáltatás esetén: érkezés időpontja, járatszám, utasok száma: A partner érdeklődésének megválaszolásához szükséges adatok, a partnercég munkavállalójának saját közlése alapján.
 • helyi programválasztás esetén: kiválasztott programok időpontja, az azon részt vevők száma és kora: A partner érdeklődésének megválaszolásához szükséges adatok, a partnercég munkavállalójának saját közlése alapján.
 • felhasználó IP címe : A Great Wood Kft által üzemeltetett oldalak automatikusan rögzítik a Felhasználó IP címét
 • további demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján): cookie-k segítségével, a felhasználó beleegyezése alapján

  IV. hírlevél, eDM feliratkozás:
 • név (vezetéknév és keresztnév) és e-mail cím : Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.
  A Great Wood Kft. a MailJet nevű marketing automatizálási és hírlevél küldő platformot használja. A marketing és hírlevél célú adatkezelés elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatai kizárólag a fenti célból átkerülnek a MailJet rendszerébe, annak Adatfeldolgozási és Felhasználási feltételei szerint, melyekről ide kattintva olvashat részletesen.

  V. chat használata
 • név (vezetéknév és keresztnév): Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 • e-mail cím : Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.
 • érdeklődés tárgya (időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek és csecsemők száma és kora,
 • programok, transzfer vagy autóbérlés): Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

  VI. egyedi ajánlatkérés
 • megrendelő név , utasok név, születési dátum; e-mail cím, telefonszám : Az ügyfél, az utasok beazonosításához későbbi elérhetőségéhez elengedhetetlenül szükséges adat
 • érdeklődés tárgya: időszak, úti cél, szállás besorolás, ellátás, utazásra szánt összeg, utasok száma, gyermekek és csecsemők száma és kora : Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése
  alapján.
 • transzfer szolgáltatás esetén: érkezés időpontja, járatszám, utasok száma : Az ügyfél igényének megfelelő kiszolgáláshoz szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.
 • helyi programválasztás esetén: kiválasztott programok időpontja, az azon részt vevők száma és kora : A partner érdeklődésének megválaszolásához szükséges adatok, a partnercég munkavállalójának saját közlése alapján.
 • felhasználó IP címe: A Great Wood Kft honlapja automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét
 • további demográfiai adatok, érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján) : cookie-k segítségével, a felhasználó beleegyezése alapján.

  VII. utazási szerződés kötés, baleset- és poggyász biztosítás, stornó biztosítás
 • Megrendelő név : Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.
 • Megrendelő e-mail cím, telefonszám: Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.
 • Megrendelő lakcíme: Számlakiállításhoz szükséges adat
 • Utasok neve: Utazási dokumentumok (pl. repülőjegy) foglaláshoz szükséges adat
 • Utasok születési dátuma: Utazási dokumentumok (pl. repülőjegy) foglaláshoz szükséges adat
 • a szerződés tárgya (időszak, úti cél, szállás besorolás, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok) A szerződés tárgyának meghatározása.: releváns egészségügyi adatok: az átlagostól eltérő kiszolgálás biztosításához szükséges adatok (pl. életkor, egészségi adottság, fogyatékosság,stb.)
  Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

  VIII. repülőjegy, egyéb utazási jegy értékesítése
 • megrendelő név megrendelő e-mail cím, telefonszám: Az ügyfél beazonosításához, későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adat.
 • Megrendelő lakcíme: Számlakiállításhoz szükséges adat
 • Utasok neve: Utazási dokumentumok (pl. repülőjegy) foglaláshoz szükséges adat
 • Utasok születési dátuma: Utazási dokumentumok (pl. repülőjegy) foglaláshoz szükséges adat
 • a szerződés tárgya (időszak, úti cél, szállás besorolás, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok). A szerződés tárgyának meghatározása.: releváns egészségügyi adatok az átlagostól eltérő kiszolgálás biztosításához szükséges adatok (pl. életkor, egészségi adottság, fogyatékosság, stb.).
  Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

  IX. statisztikák, elemzések készítése, hirdetések szegmentációja, testre szabásának elősegítése
  weboldal látogató kora, neme, Weboldal látogató által használt böngésző nyelve, Weboldal látogató tartózkodási helye (ország, város),
  Weboldal látogató által használt informatikai eszköz típusa, operációs rendszere böngésző fajtája, szolgáltató neve: Kizárólag statisztikai adatok a GoogleAnalytics rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre. Az adatkezelés jogalapja a Great Wood Kft által üzemeltetett
  valamely honlap, oldal meglátogatása, illetve ott a marketing célú cookie-k elfogadása. Az adatkezelés időtartama 50 hónap.

  X. az informatikai rendszer technikai fejlesztése
  Weboldal látogató tartózkodási helye (ország , által használt informatikai eszköz típusa, operációs rendszere böngésző fajtája, szolgáltató) :
  Kizárólag statisztikai adatok a Honlap rendszeréből, az egyes látogatók adatai nem kerülnek mérésre
  Weboldal látogató neve Az adatkezelés jogalapja a Great Wood Kft által üzemeltetett valamely honlap, oldal meglátogatása, illetve ott a marketing célú cookie-k elfogadása. Az adatkezelés időtartama 50 hónap.

  XI. profilalkotás
  Az adott ügyfél kapcsán végzet I-X. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége : Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok. Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.
  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.
  A Great Wood Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az utas adatok valódiságáért, és az utas adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás beszerzéséért a szolgáltatásra szerződést kötő szerződőt terheli a felelősség.

Tudomásul veszem, hogy a Great Wood Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás utca 19. cégjegyzékszám: 01-09-733249) adatkezelő által a varoskartyak.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Tudomásul veszem, hogy a Great Wood Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás utca 19. cégjegyzékszám: 01-09-733249) adatkezelő által a varoskartyak.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az Barion Payment Zrt, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, email cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulhatnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Great Wood Kft általában adatkezelőtől adatkezelői alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyfél személyes adatait:

 1. A Great Wood Kft által üzemeltetett valamely honlap, oldal
 2. A Great Wood Kftnek vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, hírlevél szolgáltatóval, );
 3. az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, repülőtársaság, stb.);
 4. a helyi képviselet teljesítésében részt vevő szolgáltatók és vállalkozások (autóbérléssel foglalkozó vállalkozás, hajótársaságok,programszervező cégek stb.)
 5. az informatikai fejlesztéshez szükséges weboldal használat és szokások rögzítésével foglalkozó vállalkozás
 6. A termék kiszállításában résztvevő cégek részére továbbított adatok köre: vásárló neve, telefonszáma, email címe, irányítószáma, szállítási címe, kapucsengő száma, kézbesítő részére megadott üzenet
 7. könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival a termék kifizetése bankkártyás tranzakciót szolgáltató cégek.
 8. felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

  Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Great Wood Kft. által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi
  kapcsolat felvételi ponton teheti meg: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 19. cégjegyzékszám. 01-09-733249; kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Vadász Krisztina, e-mail címe gdpr@varoskartyak.hu; telefonszáma: +36 1 413-4694.

Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is,amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49 cikk).
A Great Wood Kft az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett EurópaiUnión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 1. a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
 2. a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
 3. a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira
  vonatkozó – garanciákat; vagy
 4. a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben a Great Wood Kft törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.
Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Great Wood Kft visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Great Wood Kft köteles tájékoztatást adni. Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Great Wood Kft kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 1. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 2. nem terjed ki az anonim adatokra;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
  A Great Wood Kft a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, a Great Wood Kft ésszerű díjat szá

Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
  A Great Wood Kft az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Great Wood Kft az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Great Wood Kft azonban nem tájékoztatja a
  címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne

Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.
A Great Wood Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

 1. a Great Wood Kft kezeli e személyes adatokat, és
 2. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 3. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Great Wood Kft a személyes adatokat kezeli.

  A Great Wood Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
 4. a Great Wood Kft kezeli az ügyfél személyes adatait, és
 5. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 6. az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 7. nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

  A Great Wood Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
 8. az adatkezelés a Great Wood Kft vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 9. az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Great Wood Kft kezeli a személyes adatait, és
 10. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

  A Great Wood Kft indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha
 11. az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
 12. az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy
 13. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 14. az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

  A Great Wood Kft l az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Great
  Wood Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul
  nagy erőfeszítést igényelne

Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
  6
 4. magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.
  A Great Wood Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.
  A Great Wood Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

  A Great Wood Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
 5. az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
 6. a Great Wood Kft már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
 7. az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

  A Great Wood Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha
 • az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek a Great Wood Kft jogos érdekei céljából, és
 • az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Great Wood Kft általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.
  A Great Wood Kft az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek).
  A Great Wood Kft azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

  Ha a Great Wood Kft korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor
 1. tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 2. az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 3. kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
  A Great Wood Kft l nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
Érintett kérelme Határidő Tájékoztatáshoz való jog amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog egy hónap
Helyesbítéshez való jog egy hónap
Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog egy hónap
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
Érintett kérelme Határidő
Tájékoztatáshoz való jog amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon
belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog egy hónap
Helyesbítéshez való jog egy hónap
Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog egy hónap
Tiltakozáshoz való jog a tiltakozás kézhezvételekor
Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;
 2. a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 3. nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
 4. nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

A Great Wood Kft az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Great Wood Kft azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

A jelen tájékoztató módosításai

A Great Wood Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Great Wood Kft adott esetben levélben, a honlapján vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról. Érvényes: 2018. május 25-től visszavonásig.

0
  0
  Kosár
  A kosár üresVissza az oldalra